آموزش یونیتی- قسمت سی و دوم:

مــا مــی خــواهیم اســکریپت هایمــان در زمینــه اســتفاده از حافظــه و پــردازش CPU بهینــه باشــند . شــیوه خـــوبی کـــه بـــرای بهینـــه ســـازی اســـکریپت هـــا وجـــود دارد ، اجـــرای بـــازی همـــراه بـــا پنجـــره Profiler و انتخاب قسمت Usage CPU است:

آموزش یونیتی- قسمت سی و دوم


 با این پنجره ، می توانید پردازش هائی که بیشتر توان CPU را گرفته اند ، ببینید .

قسمت Overview ، جزئیاتی از مقدار پردازش CPU که به هر شئ و پردازش ، اختصاص یافته را نشان می دهد . قسمت دیگر پنجره Profiler ، گزینه Memory است که اطلاعات آن به شما مقدار حافظه تخصیص یافته و مقدار حافظه سیستم مورد استفاده را می گوید و تعداد Texture ، Mesh ، Material ، AnimationClip ، AudioClip ، Asset و GameObject را نشان می دهد :

آموزش یونیتی- قسمت سی و دوم


هنگامی که فهمیدیم مشکل در کجاست یا کجا پتانسیل ایجاد مشکل را دارد ، می توان چند کار برای بهینه کردن اسکریپت ها انجام داد:

  . ۱ با استفاده ازDestroy (theGameObject)، اشیائی را که دیگر نیازی به آنها نیست ، تخریب کنید . البته اگر قصد استفاده مجدد از شئ را داشته باشید ، دوبار تخریب کردن آن پردازش اضافه ای را می خواهد که گاهی اوقات باعث ایجاد lag) تاخیر) در بازی می شود.

. ۲ اگـــر شـــئ ای داریـــم کـــه بایـــد وجـــود داشـــته باشـــد امـــا فعـــلا مقـــداری نـــدارد ؛ بـــا اســـتفاده از

   theGameObject= null می توان مقدارش را با null نصب کرد .

البته بجز آنچه در آموزش یونیتی- قسمت سی و دوم گفته شد، تکنیک های پیشرفته تری برای بهینه سازی اسکریپت های یونیتی وجود دارد که مطالعه آنها را بر عهده خودتان می گذاریم !!!

منبع: 
javad.arbabi e-book
ir.dev-bazi