برای تنظیم جهت قرارگیری صفحه بازی در خروجی یونیتی دو راه وجود دارد. اولین راه استفاده از پنجره تنظیمات پلیر است:

روش دوم در بخش کدنویسی با تنظیم مقدار پراپرتی Orientation از کلاس Screen می‌توان جهت صفحه را مشخص کرد. این پراپرتی مقادیر زیر را می‌تواند دریافت کند

Portrait
PortraitUpsideDown
Landscape
LandscapeRight
LandscapeRight
AutoRotatio

مثال :