به منوهای باز شده در هنگام قرار گیری ماوس روی یک کنترل (در پایین اشاره گر ماوس) Tooltip گفته می شود. در صورتی که بخواهیم چنین منویی برای یک Button در یونیتی باز شود، می توان از دستورات تابع GUIContent برای نمایش یک Tooltip استفاده کرد. این منوی کوچک تنها یک متن نمایشی است که در هنگام قرار گرفتن ماوس روی Button در محل مورد نظر نمایش داده می شود و کاربرد دیگر ندارد. این متن توسط دستور Label از کلاس GUI نمایش داده می شود و عمل ارتباط بین Button و Label نیز توسط دستورات GUIContent صورت می پذیرد.

GUI.Button (new Rect (10,10,100,20), new GUIContent (“Click me”, “This is the tooltip”))
;GUI.Label (new Rect (10,40,100,20), GUI.tooltip)

دستورات بالا باعث ایجاد یک Button با متن نمایشی Click me خواهد شد و در صورتی که ماوس روی آن برود نیز متن نمایش داده شده در Label زیرین This is … خواهد بود.

منبع: UnityLearning @