اضافه کردن Tooltip

به منوهای باز شده در هنگام قرار گیری ماوس روی یک کنترل (در پایین اشاره گر ماوس) Tooltip گفته می شود. در صورتی که بخواهیم چنین منویی برای یک Button در یونیتی باز شود، می توان از دستورات تابع GUIContent برای نمایش یک Tooltip استفاده کرد. این منوی کوچک تنها یک متن نمایشی است که در هنگام قرار گرفتن ماوس روی Button در محل مورد نظر نمایش داده می شود و کاربرد دیگر ندارد. این متن توسط دستور Label از کلاس GUI نمایش داده می شود و عمل ارتباط بین Button و Label نیز توسط دستورات GUIContent صورت می پذیرد.

GUI.Button (new Rect (10,10,100,20), new GUIContent (“Click me”, “This is the tooltip”))
;GUI.Label (new Rect (10,40,100,20), GUI.tooltip)

اضافه کردن Tooltip

دستورات بالا باعث ایجاد یک Button با متن نمایشی Click me خواهد شد و در صورتی که ماوس روی آن برود نیز متن نمایش داده شده در Label زیرین This is … خواهد بود.

هنگامی که ماوس روی یک کنترل با یک راهنمای ابزار قرار می گیرد، مقدار  GUI.tooltip را روی راهنمای ابزاری که به آن ارسال می کنید، تنظیم می کند. اگر ماوس روی هیچ کنترلی قرار نمی گیرد، مقدار روی کنترلی تنظیم می شود که فوکوس صفحه کلید دارد. در انتهای کد OnGUI، می توانید برچسبی ایجاد کنید که مقدار GUI.tooltip را نشان می دهد.

منبع: UnityLearning @