آموزش یونیتی- قسمت نهم

آخرین کاری که در طراحی محیط بازیمان انجام می‌دهیم، ایجاد آسمان است . ما از Skybox استفاده می کنیم که یک مکعب ۶ پهلو است و برای بازیکن قابل دیدن است و دربالای اشیاء دیگر است . برای ایجاد Skybox مراحل زیر را انجام دهید:

۱ -در نمای Project روی پوشه Assets کلیک کنید.

۲ –  Assets >> Create >> Material  را انتخــاب کنیــد . ایــن کــار یــک شــئ متریــال در پوشــه Assets ایجاد می کند.

۳ – این متریال جدید را Skybox نامگذاری کنید .

۴ – در نمای Project ، Skybox را انتخاب کنید.

۵ – در نمــــای Inspector ، گزینــــه Shader بــــه صــــورت پــــیش فــــرض Standard اســــت . آن را بــــه  Skybox/ 6 Sided تغییر دهید.

آموزش یونیتی- قسمت نهم

آموزش یونیتی- قسمت نهم


۶ – حالا از فایل منابع کتاب که از سایت ir.dev-bazi باید دانلود کنید ، و از داخل پوشه ۲ Chapter ، شش فایل تصویری را به داخل پوشه Assets درگ کنید . اسامی این تصاویر با CloudyLightRays شروع می شود .

۷- در نمای Inspector ، هر فایل جدید را به قسمت متناظر درگ کنید . توجه کنید که فایل ها شامل back ، down ، front ، left ،  right یا up هستند . هر یک از اینها یک قسمت متناظر در Skybox دارند . بعد از انجام این کار ، نمای Inspector باید به شکل زیر Skybox را نمایش دهد :

آموزش یونیتی- قسمت نهم


۸ – در نمای Hierarchy ، Camera Main را انتخاب کنید.

۹ – در پائین نمای Inspector ، دکمه Component Add را کلیک کنید. سپس Rendering و Skybox را انتخاب کنید . به این ترتیب یک Component جدید در نمای Inspector برای دوربین اصلی ، ایجاد می‌شود.

آموزش یونیتی- قسمت نهم


۱۰- در نمای Inspector ، Skybox ای را که ایجاد کرده ایم ، به داخل قسمت Skybox Custom درگ کنید:

آموزش یونیتی- قسمت نهم


حالا در هر دو نمای Scene و Game می بینید که بازیکن یک دید ۳۶۰ درجه ای از Skybox ما دارد . صحنه و پروژه را ذخیره کنید .

منبع:
javad.arbabi e-book
ir.dev-bazi